شرکت شهرک های صنعتی کرمان https://iec.kr.ir وب سایت رسمی شرکت شهرک های صنعتی کرمان Mon, 11 Nov 2019 07:11:25 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 https://iec.kr.ir/wp-content/uploads/2014/12/cropped-images_news_Arm00-111-32x32.jpg شرکت شهرک های صنعتی کرمان https://iec.kr.ir 32 32 آگهی مناقصات https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6386-kerman.html https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6386-kerman.html#respond Mon, 11 Nov 2019 07:11:22 +0000 https://iec.kr.ir/?p=6386 آگهی مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات جاری شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت... ادامه »

نوشته آگهی مناقصات اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>

آگهی مناقصات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات جاری شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ ۲۱/۰۸/۹۸ می باشد.
 •  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۸/۹۸٫
 •  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۹/۰۹/۹۸٫
 •  زمان بازگشایی: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۹/۹۸٫
 •  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه نوع مناقصه برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه رتبه های مورد نیاز
۴۷۳د۹۸ جدولگذاری  شهرک صنعتی شماره۲ سیرجان   یک مرحله ای ۱۱۸۷۸ ۵۹۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ ابنیه
۴۷۴د۹۸ جدولگذاری  شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت   یک مرحله ای ۱۷۰۰۸ ۸۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ ابنیه

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان    

نوشته آگهی مناقصات اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6386-kerman.html/feed 0
مناقصات https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6383-kerman.html https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6383-kerman.html#respond Mon, 11 Nov 2019 07:09:29 +0000 https://iec.kr.ir/?p=6383 آگهی مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه... ادامه »

نوشته مناقصات اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>

آگهی مناقصات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ ۱۸/۰۸/۹۸ می باشد.
 •  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۳/۰۸/۹۸٫
 •  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۰۵/۰۹/۹۸٫
 •  زمان بازگشایی: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۹/۹۸٫
 •  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه نوع مناقصه برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه محل تامین اعتبار
۴۸۸ع۹۸ آماده سازی بخشی از راه دسترسی  شهرک صنعتی شهربابک   یک مرحله ای ۵۸۰۹ ۲۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال عمرانی
۴۷۲د۹۸ تهیه ملزومات و تامین زیرساخت مخابراتی نواحی صنعتی قلعه گنج، رودبار، منوجان، بهرمان،ریگان، فهرج، کبوترخان، کشکوئیه، ارزوئیه و پاریز   دو مرحله ای ۲۰۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال داخلی

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان    

نوشته مناقصات اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6383-kerman.html/feed 0
آگهی مناقصات https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6377-kerman.html https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6377-kerman.html#respond Sat, 02 Nov 2019 05:14:05 +0000 https://iec.kr.ir/?p=6377 آگهی مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات جاری شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت... ادامه »

نوشته آگهی مناقصات اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>

آگهی مناقصات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات جاری شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۸/۹۸ می باشد.
 •  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۶/۰۸/۹۸٫
 •  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۶/۰۸/۹۸٫
 •  زمان بازگشایی: ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۸/۹۸٫
 •  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه نوع مناقصه برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه رتبه های مورد نیاز
۴۶۹د۹۸ (تجدید مناقصه) احداث مخزن بتنی ۲۰۰ مترمکعبی شهرک صنعتی انار و   نواحی صنعتی بهرمان و ارزوئیه   دو مرحله ای ۹۰۰۸ ۴۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ ابنیه یا آب
۴۷۰د۹۸ زیرسازی و آسفالت  شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت   دو مرحله ای ۲۷۱۴۷ ۱،۳۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ راه
۴۷۱د۹۸ حفاری چاه شهرک صنعتی شماره۱ کرمان   یک مرحله ای ۴۱۱۹ ۲۰۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال تاییدیه صلاحیت حفاری

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان         

نوشته آگهی مناقصات اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6377-kerman.html/feed 0
مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6365-kerman.html https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6365-kerman.html#respond Mon, 14 Oct 2019 05:08:49 +0000 https://iec.kr.ir/?p=6365 مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی در ارتباط با تقسیط تسهیلات واحدهای صنعتی بدهکار بانکی، وحدت رویه در پذیرش سفته از واحدهای تولیدی برای تقسیط بدهی مالیاتی و تمدید و اصلاح تصویب نامه شماره ۲۰۱۹۱/ت ۵۶۵۴۰ھ مورخ ۲۴/۰۲/۹۸ با موضوع بخشودگی جرایم بدهی تامین اجتماعی

نوشته مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی در ارتباط با تقسیط تسهیلات واحدهای صنعتی بدهکار بانکی، وحدت رویه در پذیرش سفته از واحدهای تولیدی برای تقسیط بدهی مالیاتی و تمدید و اصلاح تصویب نامه شماره ۲۰۱۹۱/ت ۵۶۵۴۰ھ مورخ ۲۴/۰۲/۹۸ با موضوع بخشودگی جرایم بدهی تامین اجتماعی

نوشته مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6365-kerman.html/feed 0
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان از شهرک صنعتی شهربابک بازدید کرد. https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6361-kerman.html https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6361-kerman.html#respond Sat, 12 Oct 2019 07:31:26 +0000 https://iec.kr.ir/?p=6361 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی مجید غفاری مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان از شهرک صنعتی شهر بابک بازدید و از نزدیک روند اجرای پروژه های عمرانی و نیاز های آتی این شهرک را بررسی نمود وی در ادامه سفر خود به این شهرستان طی دیدار با واحد های صنعتی مستقر... ادامه »

نوشته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان از شهرک صنعتی شهربابک بازدید کرد. اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی مجید غفاری مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان از شهرک صنعتی شهر بابک بازدید و از نزدیک روند اجرای پروژه های عمرانی و نیاز های آتی این شهرک را بررسی نمود وی در ادامه سفر خود به این شهرستان طی دیدار با واحد های صنعتی مستقر در این شهرک مسائل و مشکلات آنها را بررسی و افزود: شهرستان شهربابک دارای ظرفیت های قابل توجهی است که مغفول مانده است و می تواند با تلاش و حمایت مدیران شهرستان و خصوصا مردم شکوفا شود اکنون هر شهرستانی که پیشرفت کرده است آن را مرهون حمایت های مردم در آن شهرستان بوده است اکنون به استان یزد نگاه کنید که چگونه از این حمایت ها بهرمند است .

وی در ادامه افزود: نکته قابل توجه این شهرک و این شهرستان موقیت همجواری آن با استان یزد است که بازار بسیار خوبی دارد و جدا از اینکه بازار کرمان در دسترس شما است بازار یزد نیز بازار قابلا توجهی است و باید از این ظرفیت استفاده کنید و همچنین سرمایه گذاری های آتی باید در صنایعی باید باشد که به کمترین آب ممکن نیاز داشته باشد که این می تواند بزرگترین مزیت آن باشد.

نوشته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان از شهرک صنعتی شهربابک بازدید کرد. اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6361-kerman.html/feed 0
هفتمین نمایشگاه نو آوری و فناوری ربع رشیدی تبریز برگزار می شود https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6356-kerman.html https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6356-kerman.html#respond Sat, 12 Oct 2019 06:13:58 +0000 https://iec.kr.ir/?p=6356 به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان استان آذر بایجان شرقی از سال ۹۳ به طور مستمر نسبت به برگزاری نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX) بارویکرد ((تجاری سازی و بستر سازی برای تعامل بین عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری)) اقدام نموده  و حضور  سالانه بیش از ۱۶۰۰ ایده و طرح فناورانه از اقصی... ادامه »

نوشته هفتمین نمایشگاه نو آوری و فناوری ربع رشیدی تبریز برگزار می شود اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان استان آذر بایجان شرقی از سال ۹۳ به طور مستمر نسبت به برگزاری نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX) بارویکرد ((تجاری سازی و بستر سازی برای تعامل بین عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری)) اقدام نموده  و حضور  سالانه بیش از ۱۶۰۰ ایده و طرح فناورانه از اقصی نقاط کشور ، مراکز علمی و فناوری ملی و کشورهای خارجی ، تورهای صنعتی و سرمایه گذاری شتاب دهنده ها، صندوق های خطر پذیر و نهادهای حمایتی گواهی بر کمیت و کیفیت این نمایشگاه است.

در سال جاری نیز (( هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX2019)) در ۴ بخش ایده های فناورانه و طرح استارتاپی ، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات دانش بنیان و معرفی نیازمندی های فناوری با هدف رونق تولید داخلی از تاریخ ۱۳ الی ۱۷ آبان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس تارنمای زیر مراجعه نمایید

 www.rinotex.ir

نوشته هفتمین نمایشگاه نو آوری و فناوری ربع رشیدی تبریز برگزار می شود اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6356-kerman.html/feed 0
پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط کار، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات “HSE & FIREXPO 2019” https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6353-kerman.html https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6353-kerman.html#respond Sat, 12 Oct 2019 05:42:36 +0000 https://iec.kr.ir/?p=6353 پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط کار، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات “HSE & FIREXPO 2019” از تاریخ ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بر گزار خواهد شد

نوشته پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط کار، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات “HSE & FIREXPO 2019” اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط کار، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات “HSE & FIREXPO 2019” از تاریخ ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بر گزار خواهد شد

نوشته پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط کار، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات “HSE & FIREXPO 2019” اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6353-kerman.html/feed 0
پرواز های داخلی فرودگاه کرمان به ترمینال خارجی تغییر کرد https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6350-kerman.html https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6350-kerman.html#respond Sat, 12 Oct 2019 05:19:18 +0000 https://iec.kr.ir/?p=6350 طبق اعلام مدیر کل فرودگاه های کرمان نظر به ضرورت انتقال پرواز های داخلی فرودگاه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان به ترمینال خارجی جهت اجرای کامل طرح توسعه و بهسازی و محوطه سازی آن به استحضار می رساند پروازهای داخلی از ساعت ۱۲ روز جمعه ۱۹ مهر ماه سال جاری از طریق ترمینال... ادامه »

نوشته پرواز های داخلی فرودگاه کرمان به ترمینال خارجی تغییر کرد اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
طبق اعلام مدیر کل فرودگاه های کرمان نظر به ضرورت انتقال پرواز های داخلی فرودگاه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان به ترمینال خارجی جهت اجرای کامل طرح توسعه و بهسازی و محوطه سازی آن به استحضار می رساند پروازهای داخلی از ساعت ۱۲ روز جمعه ۱۹ مهر ماه سال جاری از طریق ترمینال خارجی واقع در بلوار حجاج انجام می شود

نوشته پرواز های داخلی فرودگاه کرمان به ترمینال خارجی تغییر کرد اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6350-kerman.html/feed 0
آگهی مناقصه شماره ۴۶۸د۹۸ (تجدید مناقصه) https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6345-kerman.html https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6345-kerman.html#respond Tue, 01 Oct 2019 06:45:40 +0000 https://iec.kr.ir/?p=6345 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و احداث ساختمانهای نگهبانی نواحی صنعتی قلعه گنج و رودبار جنوب و دیوار حصار ناحیه صنعتی رودبار جنوببا برآورد اولیه حدود ۳۴۳۸ میلیون ریال، از محل اعتبارات داخلی شرکترا از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط... ادامه »

نوشته آگهی مناقصه شماره ۴۶۸د۹۸ (تجدید مناقصه) اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و احداث ساختمانهای نگهبانی نواحی صنعتی قلعه گنج و رودبار جنوب و دیوار حصار ناحیه صنعتی رودبار جنوببا برآورد اولیه حدود ۳۴۳۸ میلیون ریال، از محل اعتبارات داخلی شرکترا از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 •  سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۷۲۰۰۰۰۰۰ (یکصد و هفتاد و دو میلیون) ریال می باشد.
 • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ ۰۹/۰۷/۹۸ می باشد.
 •  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۷/۹۸٫
 •  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۷/۹۸٫
 •  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۹۸٫
 •  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه        (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱                     دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

                                                                                                           روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

نوشته آگهی مناقصه شماره ۴۶۸د۹۸ (تجدید مناقصه) اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
https://iec.kr.ir/monaghesat/iec-6345-kerman.html/feed 0
با حضور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک شماره ۱ سیرجان برگزار شد. https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6339-kerman.html https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6339-kerman.html#respond Sun, 29 Sep 2019 08:50:44 +0000 https://iec.kr.ir/?p=6339 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان با حضور واحد های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شماره ۱ سیرجان مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک شماره۱ سیرجان به ریاست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  برگزار و هیات مدیره اقدام به ارائه عملکرد و صورت های مالی نمود که به تصویب رسیدند . در ادامه... ادامه »

نوشته با حضور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک شماره ۱ سیرجان برگزار شد. اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان با حضور واحد های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شماره ۱ سیرجان مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک شماره۱ سیرجان به ریاست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  برگزار و هیات مدیره اقدام به ارائه عملکرد و صورت های مالی نمود که به تصویب رسیدند .

در ادامه انتخابات هیات مدیره این شرکت خدماتی بر گزار گردید که آقایان علی بخشی، وحید فلاحیان، نامدار خضری، رضا برقی، سید محمد مهدی موسوی بعنوان اعضای هیات مدیره از سوی واحد های صنعتی مستقر در این شهرک انتخاب گردیدند.

در ادامه این برنامه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی با مدیران واحد های صنعتی به گفت وگو نشست و مشکلات آنها را مورد بررسی قرارداد و افزود: در مجموعه شرکت شهرک های صنعتی استان ما هرچه در توان داشته باشیم در اختیار واحد های صنعتی است و لازم است واحد های صنعتی نیز پیگیر مطالباتشان باشند اکنون دوره های بسیار خوبی در حال برگزاری است که لازم است مدیران واحد های صنعتی از آن استفاده کنند که بعضا میبینیم بسیاری از مشکلات واحدها از عدم دانش کافی در حوزه مختلف ناشی می شود ولی گاها میبیم مدیران واحد ها از حضور در این دوره ها سر باز میزنند.

وی افزود: این عدم استفاده از آموزش در اصل مصیبتی برای خود واحد های صنعتی است که بعدا موجب تعطیلی واحدشان می شود نکته دیگر که وجود دارد هم افزایی واحد های صنعتی است اکنون وقت آن است واحد های صنعتی به کمک هم بشتابند آنهایی که بازار دارند و توان تولیدشان پر شده با واحد زیر ظرفیت همکاری کنند و بخشی از تولیدشان را به آن ها واگذار کنند و این هم افزایی باعث رشد صنایع مختلف خواهد شد که در آینده می تواند موجب ایجاد کنسرسیوم های صادراتی و تسخیر بازار های منطقه را فراهم کند.

نوشته با حضور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک شماره ۱ سیرجان برگزار شد. اولین بار در شرکت شهرک های صنعتی کرمان. درج شده است.

]]>
https://iec.kr.ir/news-and-events/iec-6339-kerman.html/feed 0