مناقصات و مزایده بایگانی - شرکت شهرک های صنعتی کرمان
رفتن به محتوا
خانه مناقصات و مزایده
سامانه میزخدمت و درگاه خدمات الكترونیكی
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
کانال آی گپ
درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت(بهین یاب)
حریم خصوصی
بیانیه توافق سطح خدمت
نظرسنجی ارباب رجوع
مناسبت ها
 • نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک

 • دسته: مناقصات و مزایده

  آگهی مناقصات تکمیل خط انتقال مخابرات و اجرای روشنایی معابر

  آگهی مناقصات

  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات عمرانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۹۸ می باشد.
  •  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۳۰/۰۲/۹۸٫
  •  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۳/۹۸٫
  •  زمان بازگشایی: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۹۸٫
  •  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

  شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه نوع مناقصه برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه رتبه های مورد نیاز
  ۴۸۸ع۹۷ تکمیل خط انتقال مخابرات شهرک صنعتی شماره۲ زرند (کیلومتر ۱۱ جاده زرند- کرمان) یک مرحله ای ۳۸۰۰ ۱۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ ارتباطات    
  ۴۸۷ع۹۷ (تجدید مناقصه) اجرای روشنایی معابر شهرک صنعتی سیرجان۱ (کیلومتر۳ بلوار شهید عباسپور) دو مرحله ای ۵۹۸۸ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ نیرو

  روابط شرکت شهرکهای صنعتی کرمان    

  آگهی مناقصه شماره ۴۶۶د۹۸

  آگهی مناقصه شماره ۴۶۶د۹۸
  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و حفاری چاه دوم شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت با برآورد اولیه حدود ۶۳۲۱ میلیون ریال، از محل اعتبارات داخلی شرکت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۱۷۰۰۰۰۰۰ ( سیصد و هفده میلیون ) ریال می باشد.
  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۲/۹۸ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۸/۰۲/۹۸٫
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۰۷/۰۳/۹۸٫
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۸/۰۳/۹۸٫
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴
   اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱
   اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

  آگهی مناقصات

  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات عمرانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ ۰۵/۱۲/۹۷ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۱۲/۹۷٫
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۱۲/۹۷٫
  • زمان بازگشایی مرحله اول: ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۹۷٫
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

  شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهنوع مناقصهبرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمینشرکت در مناقصهرتبه های مورد نیاز
  ۴۸۶ع۹۷ اجرای شبکه برق ۲۰ کیلوولت، فشار ضعیف و روشنایی معابرشهرک صنعتی شماره۲ جیرفت(جنب پلیس راه جیرفت- کرمان)دو مرحله ای۱۱۶۱۹۵۸۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ نیرو
  ۴۸۷ع۹۷ اجرای روشنایی معابرشهرک صنعتی سیرجان۱(کیلومتر۳ بلوار شهید عباسپور)دو مرحله ای۳۹۱۳۱۹۶،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ نیرو

  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

  آگهی مناقصات


  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات عمرانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۶/۱۲/۹۷٫
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۷٫
  • زمان بازگشایی مرحله اول: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۹۷٫
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

  شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهنوع مناقصهبرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمینشرکت در مناقصهرتبه های مورد نیاز
  ۴۷۵ع۹۷ (تجدید مناقصه)اجرای روشنایی معابرشهرک صنعتی انار(کیلومتر ۷ جاده انار- یزد)دو مرحله ای۳۱۳۱۱۵۷،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ نیرو
  ۴۸۴ع۹۷ اجرای شبکه برق ۲۰ کیلوولت، فشار ضعیف و روشنایی معابرشهرک صنعتی شماره۲ سیرجان(جنب فرودگاه سیرجان)دو مرحله ای۳۰۰۷۶۱،۵۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ نیرو
  ۴۸۵ع۹۷ اجرای شبکه برق فشار متوسط و روشنایی معابرناحیه صنعتی قلعه گنج(۴ کیلومتری غرب شهر قلعه گنج)دو مرحله ای۲۵۹۹۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ نیرو

  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

  آگهی مناقصات


  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات عمرانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۰۲/۱۲/۹۷٫
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۹۷٫
  • زمان بازگشایی مرحله اول: ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۹۷٫
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

  شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهنوع مناقصهبرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمینشرکت در مناقصهرتبه های مورد نیاز
  ۴۷۹ع۹۷ (تجدید مناقصه)آماده سازی بخشی از راه دسترسیشهرک صنعتی بردسیر(کیلومتر۱ جاده بردسیر- سیرجان)یک مرحله ای۲۴۶۷۱۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ راه
  ۴۸۲ع۹۷اجرای شبکه توزیع آبشهرک صنعتی بم(کیلومتر۱ جاده اصلی کرمان- زاهدان)دو مرحله ای۴۶۶۹۲۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ آب
  ۴۸۳ع۹۷اجرای روشنایی معابر و تامین برق فشار ضعیفناحیه صنعتی عنبرآباد(۱٫۵ کیلومتری محور اصلی عنبرآباد-اسماعیلیه)دو مرحله ای۴۹۷۷۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ نیرو

  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

  فراخوان انتخاب مشاور

  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد فراخوان انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۱۳/۱۱/۹۷ می باشد.

  مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۸/۱۱/۹۷ می باشد.

  مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه ۳۰/۱۱/۹۷ می باشد.

  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن: ۳۱۲۷۲۰۳۵-۰۳۴

  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

  فراخوان انتخاب مشاور

  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد فراخوان انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۱۳/۱۱/۹۷ می باشد.

  مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۸/۱۱/۹۷ می باشد.

  مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه ۳۰/۱۱/۹۷ می باشد.

  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن: ۳۱۲۷۲۰۳۵-۰۳۴

  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

  آگهی مناقصه شماره ۴۸۰ع۹۷

  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال برق ۲۰ کیلوولت ناحیه صنعتی منوجان با برآورد اولیه حدود ۴۵۵۹ میلیون ریال، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲۲۸۰۰۰۰۰۰ ( دویست و بیست و هشت میلیون ) ریال می باشد.
  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ ۰۹/۱۱/۹۷ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۷٫
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۷٫
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۹۷٫
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه        (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱                     دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

  آگهی مزایده عمومی شماره۲-۹۷ | فروش اجناس اسقاطی موجود در انبار شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

  شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نظر دارد اجناس اسقاطی موجود در انبار شرکت شهرکهای صنعتی کرمان  با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۱۰۰۹۷۱۲۷۵۰۰۰۰۰۲ بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

  زمان انتشار در سایت: ۰۳/۱۱/۹۷ ساعت ۱۰:۰۰                           مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۶/۱۱/۹۷ ساعت ۱۲:۰۰

  تاریخ بازدید: از تاریخ ۰۳/۱۱/۹۷ تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۷                  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۶/۱۱/۹۷ ساعت ۱۴:۰۰

  زمان بازگشایی: ۱۷/۱۱/۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح                               زمان اعلام برنده: ۱۷/۱۱/۹۷

  ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های های ذیل تماس حاصل نمایند:

  مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

  دفتر ثبت نام استان تهران: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سامانه www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.

  روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان

  تغییر سایز
  کنتراست