آگهی مناقصات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها… ادامه »

تا سقف ۱ میلیارد ریال تسهیلات با سود ۴ درصد ویژه واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها نواحی صنعتی استان کرمان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان از اختصاص ۱ میلیارد ریال تسهیلات با سود ۴ درصد ویژه واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها نواحی صنعتی استان کرمان طی امضا تفاهم نامه ای بین شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان با کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک… ادامه »

حضور کنسرسیوم صادراتی فرش کرمان و راوراز نمایشگاه فرهنگ و هنر ایران درکره جنوبی

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی از حضور کنسرسیوم صادراتی فرش کرمان و راور از نمایشگاه فرهنگ و هنر کره جنوبی با حمایت شرکت شهرک های صنعتی کرمان خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان مجید غفاری گفت: این نمایشگاه که با رویکرد تبلیغاتی برپا شده بود با استقبال دولتمردان کره… ادامه »

آگهی مناقصات (تجدید مناقصات)

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها… ادامه »

راه اندازی میز پیمانکاری فرعی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی از راه اندازی میز پیمانکاری فرعی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی مهدی سلطانی راد گفت: کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی استان که با حضور… ادامه »

حضور اعضای مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی استان کرمان در  تور صنعتی دوازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان از حضور اعضای مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی استان در  تور صنعتی دوازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان مجید غفاری گفت: اعضای (مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی)  SPX استان کرمان در تور صنعتی دوازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان با حمایت شرکت شهرکهای… ادامه »

آگهی مناقصه شماره ۴۶۰ع۹۶

(تجدید مناقصه) شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی شهربابک با برآورد اولیه حدود ۶۴۱۲ میلیون ریال، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه… ادامه »

آگهی مناقصه شماره ۴۶۲د۹۶  (تجدید مناقصه)

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد امورخدمات پشتیبانی ساختمان اداری شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان و امور جاری برخی شهرکها و نواحی صنعتی استان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی, به صورت حجمی به  شرکت واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و… ادامه »

فراهم شدن تسهیلات قرض الحسنه برای واحد های صنعتی مستقر شهرک ها نواحی صنعتی استان کرمان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان از فراهم شدن تسهیلات قرض الحسنه برای واحد های صنعتی مستقر شهرک ها نواحی صنعتی استان کرمان خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان مجید غفاری گفت: به موجب جلساتی که با کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار گردید به توافق های قابل توجهی… ادامه »

آگهی مناقصه شماره ۴۶۱ع۹۶ (تجدید مناقصه)

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی ناحیه صنعتی ارزوئیه با برآورد اولیه حدود ۴۹۶۶ میلیون ریال، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری… ادامه »