روز: بهمن ۸, ۱۳۹۶

معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی کرمان از همکاری های و توافق های جدید با معاون شبکه شرکت مخابرات کرمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان حسین معاذالهی گفت: در جلسه ای با حضور معاون  معاون شبکه شرکت مخابرات منطقه کرمان موارد و مشکلات مخابراتی شهرکها و نواحی صنعتی استان بررسی گردید که از تصمیمات گرفته شده در این جلسه مقرر گردید جهت تامین نیاز دیتا نواحی رستم اباد، بلورد و زیداباد… ادامه »

آگهی مناقصات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها… ادامه »