ارتباط با ما

شرکت شهرک های صنعتی کرمان

بلوار پارادیس (شهید عباسپور)،نبش میدان عاشورا ، کدپستی :۷۶۱۴۶۵۶۳۹۴

شماره تماس :۴-۳۱۲۷۲۰۰۰

معاونت صنایع کوچک :۳۱۲۷۲۰۳۰
معاونت برنامه ریزی :۳۱۲۷۲۰۳۰
معاونت پشتیبانی : ۳۱۲۷۲۰۴۳

معاونت فنی :۳۱۲۷۲۰۱۰
روابط عمومی :۳۱۲۷۲۰۴۴ و ۳۱۲۷۲۰۲۵
امور متقاضیان: ۳۱۲۷۲۰۳۳ و ۳۱۲۷۲۰۳۴
امور حقوقی : ۳۱۲۷۲۰۴۶ الی ۴۸