معاونت صنایع کوچک

خوشه های صنعتی

تعریف خوشه های صنعتی یک خوشه صنعتی مجموعه ای از بنگاهای تجاری و غیر تجاری متمرکز در یک مکان جغرافیایی در یک منطقه اقتصادی را شامل می شود که برای تولید یک یا چند محصول نهایی مشابه و مرتبط برای کسب صرفه های اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودی و افقی برقرار نموده و ضمن… ادامه »

خدمات فناوری وتوسعه کسب کار

خدمات فناوری و توسعه کسب و کار ( Business Development Services- BDS ) شامل طیف وسیع و متنوعی از خدمات غیر مالی است که بمنظور بهبود عملکرد صنایع کوچک و متوسط ، دستیابی به بازار و ارتقاء توان رقابتی این واحدهای صنعتی ارائه می گردد و این خدمات بر روی ویژگی های ساختاری SMEs تاثیر… ادامه »

آموزش صنایع کوچک

آموزش صنایع کوچک سیاست کلی در زمینه نحوه برگزار ی دوره ها برون سپاری می باشد و تامین حتی المقدور منابع مورد نیاز برگزاری دوره های آموزشی از منابع استانی و سایر دستگاه های ذیربط خواهد بود. مخاطبین دوره های آموزشی مهارتی و مدیریتی،کارکنان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک(زیر ۵۰ نفر… ادامه »

عملکرد استان در خوشه های صنعتی

عملکرد استان در خوشه های صنعتی خوشه صنعتی خرمای بم: خوشه صنعتی خرمای بم با پراکندگی کشت در سطح وسیعی به شعاع ۵۰ کیلومتر و با سطح زیر کشتی بیش از ۲۵ هزار هکتارو ۴۵ هزار نفر تولید کننده و برداشت محصول قریب به ۱۳۰ هزار تن در سال با نسبت رقم ۹۵ درصد رطب… ادامه »

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار چیست ؟ این مرکز سازمانی است حمایتی و تائید صلاحیت شده که بعنوان منبع رشد و تامین کسب و کار و نوآوری برای بنگاه های کوچک و متوسط مبتکر و کارآفرین عمل نموده و در توسعه اقتصادی محلی و منطقه ای مشارکت کرده و با خلق بنگاه های… ادامه »

آمار صنایع کوچک استان

آمار صنایع کوچک استان ردیف عنوان شاخص درصد     ۱ نسبت تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی استان به کل واحدهای به بهره برداری رسیده استان (درصد) ۴۲%   ۲ نسبت تعداد واحدهای صنعتی کوچک به بهره برداری رسیده در استان به کل واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده… ادامه »

اهداف صنایع کوچک

اهداف و برنامه های صنایع کوچک شهرکهای صنعتی کرمان – ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در شهرکهای صنعتی استان – حمایت از ایجاد مجتمع های فناوری و خدمات نرم افزاری – شناسائی و توسعه خوشه های صنعتی در راستای حمایت از صنایع کوچک – توسعه آموزش خوشه های صنعتی و تربیت عوامل… ادامه »