شهرک های غیردولتی

گردش کار درخواست صدور پروانه تاسیس شهرک /ناحیه صنعتی غیر دولتی

        الف پیش نیاز  فایل الکترونیکی اسناد و مدارک     ب    محقق شدن شرایط درخواست توسعه ب-۱تصویر پروانه بهره برداری     ب-۲ واگذاری حداقل ۵۰% از کل اراضی     ۱ اصلی  فرم درخواست متقاضیان پروانه تاسیس/توسعه احداث شهرک صنعتی غیر دولتی   ۲ برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه… ادامه »

گردش کار درخواست صدور پروانه بهره برداری شهرک /ناحیه صنعتی غیر دولتی

  دیف مرحله موضوع   الف پیش نیاز فایل الکترونیکی اسناد و مدارک   ۱ اصلی اخذ مصوبه صدور پروانه بهره برداری از هیات  محترم دولت   ۲ فرم درخواست متقاضیان صدور پروانه بهره برداری   ۳ برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه شرکت ، تصویر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی وتصویر… ادامه »

شرایط لازم جهت توسعه شهرک غیر دولتی

شرایط لازم جهت توسعه شهرک غیر دولتی به منظور هدفمند نمودن توسعه شهرکهای صنعتی غیر دولتی و جلوگیری از توسعه بی رویه و فاقد هرگونه توجیه فنی و اقتصادی لازم، میزان واگذاری اراضی صنعتی شهرک صنعتی غیر دولتی موجود شرط لازم جهت درخواست توسعه شهرک قلمداد می گردد. لذا در خصوص درخواست پروانه توسعه موارد… ادامه »