حق انتفاع اراضی شهرکها و نواحی صنعتی کرمان در سال ۹۵

ردیف شهرک صنعتی حق انتفاع مصوب درصد نقدی مدت بازپرداخت (ماه) حداقل زیربنا (درصد)
۱ رفسنجان۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۲ جیرفت۱ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۳ رفسنجان۱ ۶۴۰,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۴ کرمان۱ ۸۶۰,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۵ کرمان۲ ۸۴۰,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۶ سیرجان۲ ۵۶۵,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۷ شهربابک ۲۸۰,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۸ جیرفت۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۹ بهشت وحدت ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۱۰ بلورد ۳۶۵,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۱۱ اختیارآباد ۹۰۰,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۱۲ زرند۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۱۳ زرند۱ ۶۶۰,۰۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳۵
۱۴ کهنوج ۳۱۵,۰۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳۵
۱۵ بردسیر ۴۰۷,۰۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳۵
۱۶ راور ۱۶۵,۰۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳۵
۱۷ انار ۳۳۰,۰۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳۵
۱۸ سعدی ۶۰۵,۰۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳۵
۱۹ ماهان ۵۳۵,۰۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳۵
۲۰ بافت ۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۲۱ بم ۴۵۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۲۲ عنبرآباد ۴۸۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۲۳ رودبارجنوب ۲۶۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۲۴ منوجان ۲۳۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۲۵ قلعه گنج ۲۱۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۲۶ کوهبنان ۱۷۵,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۲۷ رستم آباد ۲۹۵,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۲۸ قریه العرب ۱۸۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۲۹ زیدآباد ۴۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۳۰ فاریاب ۲۰۵,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۳۱ پاریز ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۳۲ ریگان ۳۵۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۳۳ فهرج ۴۴۵,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۳۴ راین ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۳۵ فردوس ۵۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۳۶ کشکوئیه ۵۵۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵
۳۷ کبوترخان ۶۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۳۶ ۳۵